Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden downloaden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Winner Business Software Europe B.V. (hierna te noemen: WBSE), tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Levering hardware en software

Artikel 2 Plaats van levering
Levering van de zaken geschiedt door terbeschikkingstelling van de zaken aan de afnemer/opdrachtgever ter plaatse van het magazijn van WBSE. De zaken zijn voor risico van de afnemer/opdrachtgever vanaf het moment dat zij in het magazijn van WBSE gereed zijn gezet voor acceptatie door c.q. transport naar de afnemer/opdrachtgever.

Artikel 3 Tijdstip van levering
De zaken zullen zoveel mogelijk worden geleverd op het in de overeenkomst bepaalde leveringstijdstip. De leveringstermijn is niet te beschouwen als een fatale termijn.

Artikel 4 Montage en installatie
1. WBSE is uitsluitend gehouden om voor montage en installatie zorg te dragen, indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. Indien WBSE voor montage en installatie zorgdraagt, worden de kosten daarvan in rekening gebracht tegen het overeengekomen tarief.

Artikel 5 Garantie
1. Bij door WBSE van derden betrokken zaken is WBSE niet gehouden tot het wegens tekortschieten leverancier leveren van zaken, verstrekken van diensten of betalen van schadevergoeding, indien en voorzover de leverancier daartoe jegens WBSE niet is gehouden.
2. WBSE staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor elk door de afnemer/opdrachtgever voorgenomen gebruik.

Detachering
Artikel 6 Verplichting WBSE
WBSE zal er zorg voor dragen dat het betreffende personeel gekwalificeerd is in overeenstemming met de soort en kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden, alsmede dat het betreffende personeel beschikbaar is op de locatie en gedurende de tijd als is overeengekomen, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende reden, zulks ter beoordeling van WBSE.

Ontwikkeling maatwerkprogrammatuur
Artikel 7 Verplichtingen WBSE
1. WBSE zal zich inspannen in de opdrachtbevestiging aangegeven programmatuur te ontwikkelen op de in de opdrachtbevestiging aangegeven wijze en op basis van de door de afnemer/opdrachtgever in de opdrachtbevestiging aangegeven objectieve specificaties.
2. Op verzoek van de afnemer/opdrachtgever c.q. aanbeveling van WBSE kunnen in de objectieve specificatie wijzigingen worden aangebracht.
3. Onder de ontwikkeling van programmatuur zijn niet begrepen de kosten van installatie en/of inrichting en/of voorzieningen ten behoeve van de programmatuur.

Artikel 8 Verplichtingen afnemer/opdrachtgever
1. De afnemer/opdrachtgever is verplicht WBSE steeds de door WBSE ten behoeve van haar werkzaamheden gevraagde informatie juist, volledig, tijdig en op de door WBSE aangegeven wijze te verstrekken.
2. De afnemer/opdrachtgever zal op eerste verzoek van WBSE op eigen kosten onverwijld aan WBSE ter beschikking stellen de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde faciliteiten.

Artikel 9 Opleveringstermijn
1. WBSE zal zich inspannen de programmatuur te ontwikkelen binnen de overeengekomen termijn. Deze termijn is niet te beschouwen als een fatale termijn.
2. Indien de afnemer/opdrachtgever door WBSE verrichte werkzaamheden niet goedkeurt, kan WBSE het verrichten en opleveren van verdere werkzaamheden opschorten, totdat de reeds verrichte werkzaamheden zijn goedgekeurd.

Artikel 10 Acceptatie
1. Zodra de programmatuur naar het oordeel van WBSE aan de objectieve specificaties voldoet, zal WBSE de afnemer/opdrachtgever in de gelegenheid stellen de programmatuur te testen.
2. De afnemer/opdrachtgever zal WBSE binnen zeven dagen, nadat zij in de gelegenheid is gesteld de programmatuur te testen, schriftelijk meedelen dat deze naar haar oordeel aan de objectieve specificaties voldoet, danwel op welke punten en op grond waarvan deze naar haar oordeel niet aan de objectieve specificaties voldoet. 3. Indien de afnemer/opdrachtgever te kennen geeft dat de programmatuur naar zijn oordeel aan de objectieve specificaties voldoet of verzuimt WBSE binnen de termijn genoemd in lid 2 schriftelijk van zijn standpunt terzake op de hoogte te stellen, geldt de programmatuur als geaccepteerd. 4. Indien de afnemer/opdrachtgever aangeeft op welke punten en op grond waarvan de programmatuur niet aan de objectieve specificaties voldoet, zal WBSE de programmatuur -al dan niet na wijziging- opnieuw aan de afnemer/opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien de afnemer/opdrachtgever ook nadat de programmatuur ten tweede male aan hem is aangeboden te kennen geeft dat deze naar zijn oordeel niet aan de objectieve specificaties voldoet, is WBSE bevoegd de overeenkomst te ontbinden in welk geval WBSE aanspraak heeft op vergoeding overeenkomstig de overeengekomen tariefstelling.5. Indien de afnemer/opdrachtgever de programmatuur daadwerkelijk in gebruik neemt, geldt de programmatuur als geaccepteerd door de afnemer/opdrachtgever .

Artikel 11 Garantie
Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal WBSE naar beste vermogen tegen de bij de haar gebruikelijke tarieven eventuele gebreken herstellen, indien de programmatuur ondanks acceptatie niet aan de schriftelijk vastgelegde specificatie voldoet. WBSE garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten
Eventuele auteursrechten terzake van de programmatuur blijven berusten bij WBSE. De afnemer/opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve licentie om de programmatuur te gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen onderneming op de verwerkingseenheid, waarvoor de programmatuur is verstrekt.

Algemene bepalingen
Artikel 13 Aanbiedingen
Alle van WBSE afkomstige aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien deze schriftelijk door WBSE wordt aangegaan of indien met de uitvoering daarvan door WBSE een aanvang wordt gemaakt.

Artikel 14 Wijziging prestatie
WBSE mag in plaats van de door de afnemer/opdrachtgever bestelde zaken en/of diensten, andere zaken en/of diensten leveren, mits de werking en de capaciteit niet wezenlijk afwijkt van het oorspronkelijk bestelde.

Artikel 15 Prijs en prijswijzigingen
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Naast de prijs komen ten laste van de afnemer/opdrachtgever de kosten van verpakking en verzending, alsmede alle belastingen en overige heffingen terzake van het product of het vervoer daarvan.

Artikel 16 Betaling
1. De afnemer/opdrachtgever zal het door hem aan WBSE verschuldigde voldoen binnen de termijn vermeld op de door WBSE te zenden factuur. Deze termijn geldt als een fatale termijn.
2. Indien de afnemer/opdrachtgever het door hem verschuldigde niet binnen de gestelde termijn voldoet, is de afnemer/opdrachtgever vanaf het tijdstip van verlopen van deze termijn een rente verschuldigd van 1% per maand te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden begroot conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,00.

Artikel 17 EigendomsvoorbehoudZolang de afnemer/opdrachtgever niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens WBSE heeft voldaan, zullen alle door WBSE geleverde zaken eigendom van WBSE blijven.

Artikel 18 Reclame
1. De afnemer/opdrachtgever dient eventuele klachten over door WBSE geleverde zaken en/of diensten schriftelijk aan WBSE kenbaar te maken binnen 14 dagen na levering van de betrokken zaken en/of diensten bij gebreke waarvan de afnemer/opdrachtgever het recht verliest om zich op gebreken terzake van de geleverde zaken en/of diensten te beroepen.
2. De opdrachtgever/afnemer is niet bevoegd de door WBSE geleverde zaken aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen voordat volledige betaling is geschied.
3. Ingeval opdrachtgever/afnemer enige verplichting ten opzichte van WBSE niet nakomt – en/of indien jegens opdrachtgever/afnemer surséance van betaling of faillissement is aangevraagd -, is WBSE zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de krachtens voorgenoemd eigendomsvoorbehoud aan haar in eigendom toebehorende zaken terug te nemen, in welk geval de nog lopende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, onverminderd de verplichting van opdrachtgever/afnemer tot het betalen van een vergoeding wegens geleden schade, gederfde winst en interest.
4. WBSE is door opdrachtgever/afnemer onherroepelijk gemachtigd namens deze al datgene te ondernemen dat WBSE naar haar oordeel noodzakelijk acht ter verzekering van haar in dit artikel genoemde rechten. Hieronder wordt in het bijzonder onder meer begrepen een machtiging tot verwijdering van de aan WBSE toebehorende zaken en het daartoe betreden van de ruimten waar de zaken zich bevinden.

Artikel 19 Aansprakelijkheidsbeperking
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in art. 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere directe en indirecte schade, waaronder herstel- en gevolgschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Voor zover WBSE geen beroep op dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst met de afnemer/opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen excl. BTW.
3. De opdrachtgever/afnemer vrijwaart WBSE voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verbandhoudende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de opdrachtgever/afnemer tenzij de opdrachtgever/afnemer deze aanspraken zelf jegens WBSE geldend zou kunnen maken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als de afnemer/opdrachtgever de schade zelf geleden zou hebben.

Artikel 20 Geheimhouding en overname personeel
1. De afnemer/opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat informatie die hij van WBSE ontvangt en waarvan hij weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim wordt gehouden.
2. De afnemer/opdrachtgever zal zich gedurende de periode dat tussen WBSE en de afnemer/opdrachtgever een overeenkomst tot het verlenen van diensten staat en gedurende zes maanden daarna onthouden van het werven en/of in dienst nemen van personeel, dat gedurende die periode bij WBSE in dienst is (geweest).
3. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de afnemer/opdrachtgever aan WBSE een boete groot € 50.000,00 (vijftigduizend euro).

Artikel 21 Overdracht rechten
De afnemer/opdrachtgever is niet gerechtigd om enig recht uit enige met WBSE gesloten overeenkomst aan een derde over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WBSE.

Artikel 22 Geschillen
Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever/afnemer en WBSE mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem onder toepassing van Nederlands recht.